Catering

Cook – Plas Tan y Bwlch (Part-Time) – Cogydd – Plas Tan y Bwlch (Rhan-Amser)

Full Time Permanent

Cook – Plas Tan y Bwlch (Part-Time)
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog

The Authority

Snowdonia National Park Authority (SNPA) protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a Cook to join our kitchen in Plas Tan y Bwlch on a part-time basis, working an average of 25 hours per week.

The Benefits

– A salary of £10.60 – £11.47 per hour
– Supportive and friendly work environment
– Work in a breath-taking national park

This is an excellent opportunity for a creative culinary professional to showcase their talents and skill set within our dedicated organisation.

The Role

As a Cook, you will be responsible for supervising the kitchen and delivering excellent meals for diners at Plas Tan y Bwlch, a historic mansion overlooking the river Dwyryd in the heart of the National Park.

Abiding by health, safety and hygiene regulations, you will prepare breakfast and other meals in a timely manner, maintaining excellent customer service and ensuring the smooth running of the centre.

Additionally, you will support the Catering Manager to plan menus, including those for functions and special events.

About You

To be considered as a Cook, you will need:

– The ability to communicate in English and Welsh
– Experience working in a similar commercial kitchen environment or possess a City and Guilds 706/2 or equivalent qualification
– Experience in a management role
– Experience preparing meals for special dietary requirements
– A basic food, health and hygiene certificate

The post holder will typically work 25 hours per week on a shift rota, covering seven days.

The closing date for this role is 14th August 2022.

Other organisations may call this role Chef, Head Cook, Kitchen Supervisor, Catering Team Leader, Kitchen Section leader, or Caterer.

So, if you’re looking for a new opportunity as a Cook, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Cogydd – Plas Tan y Bwlch (Rhan-Amser)
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog

Yr Awdurdod

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Gogydd i ymuno â’n cegin ym Mhlas Tan y Bwlch yn rhan amser, gan weithio 25 awr yr wythnos ar gyfartaledd.

Y Manteision

– Cyflog o £10.60 – £11.47 yr awr
– Amgylchedd gwaith cefnogol a chyfeillgar
– Gweithio mewn parc cenedlaethol syfrdanol

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol coginiol creadigol arddangos eu doniau a'u set sgiliau o fewn ein sefydliad ymroddedig.

Y Rôl

Fel Cogydd, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio’r gegin a danfon prydau ardderchog i giniawyr ym Mhlas Tan y Bwlch, plasty hanesyddol sy’n edrych dros yr afon Dwyryd yng nghanol y Parc Cenedlaethol.

Gan gadw at reoliadau iechyd, diogelwch a hylendid, byddwch yn paratoi brecwast a phrydau eraill mewn modd amserol, gan gynnal gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a sicrhau bod y ganolfan yn rhedeg yn esmwyth.

Yn ogystal, byddwch yn cefnogi'r Rheolwr Arlwyo i gynllunio bwydlenni, gan gynnwys y rhai ar gyfer digwyddiadau a digwyddiadau arbennig.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Gogydd, bydd angen y canlynol arnoch:

– Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
– Profiad o weithio mewn amgylchedd cegin fasnachol tebyg neu feddu ar City and Guilds 706/2 neu gymhwyster cyfatebol
– Profiad mewn rôl rheoli
– Profiad o baratoi prydau ar gyfer gofynion dietegol arbennig
– Tystysgrif bwyd, iechyd a hylendid sylfaenol

Fel arfer bydd deiliad y swydd yn gweithio 25 awr yr wythnos ar rota shifft, dros saith diwrnod.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 14 Awst 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gogydd, Prif Gogydd, Goruchwylydd Cegin, Arweinydd Tîm Arlwyo, Arweinydd Adran y Gegin, neu Arlwywr.

Felly, os ydych chi'n chwilio am gyfle newydd fel Cogydd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth

**************************************************************************************

Looking for more jobs listings visit our website Bird Online Jobs  Search over 200,000 live job vacancies updated daily. Get noticed by over 10,000+ potential employers upload your CV to our partner site here

**************************************************************************************