Catering

Catering Manager – Rheolwr Arlwyo – Plas Tan y Bwlch

Full Time Permanent

Catering Manager – Plas Tan y Bwlch
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog

The Authority

Snowdonia National Park Authority (SNPA) protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a Catering Manager to join our team in Plas Tan y Bwlch on a full-time basis.

The Benefits

– Salary of £25,927 – £30,095 per annum
– Supportive and friendly work environment
– Work in a breath-taking national park

This is a terrific opportunity for an experienced manager with a hotel and catering background to utilise their expertise to help ensure diners at Plas Tan y Bwlch have an unsurpassed time with us.

The Role

As the Catering Manager, you will manage the catering provision delivered at Plas Tan y Bwlch, a historic mansion overlooking the river Dwyryd in the heart of the National Park.

Ensuring compliance with health, safety and hygiene regulations, you will deliver excellent customer service whilst managing a team of dedicated staff.

You will also oversee the preparation and costing of menus, including those for special meals and functions.

Additionally, you will:

– Manage the rota and work of all catering staff
– Order and manage all food stocks, cleaning supplies and catering laundry requirements
– Carry out stock control

About You

To be considered as the Catering Manager, you will need:

– The ability to communicate in English and Welsh
– Experience working in a similar commercial kitchen environment or possess a City and Guilds 706/2 or equivalent qualification
– Experience in a management role
– A basic food, health and hygiene certificate
– A current HACCP certificate, Level 3 certificate in Food Hygiene Safety in Catering and Level 3 Award in Supervising Food Safety in Catering
– A qualification from HCITB, or equivalent, in Hotel and Catering Management

Please note, this role will be working 37 hours per week on the annualised hour system on a shift rota, covering seven days, normally 7.30am to 8.00pm on a two week cycle (this will include weekends as per rota cycle).

The closing date for this role is 14th August 2022.

Other organisations may call this role Catering Supervisor, Catering Team Leader, Assistant Kitchen Manager, Restaurant Manager, Hotel Manager, Food & Beverage Manager, Assistant Catering Services Manager, or Cook.

So, if you’re ready to take your next step as our Catering Manager, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Rheolwr Arlwyo – Plas Tan y Bwlch
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog

Yr Awdurdod

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan orchuddio 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae’r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, mynydd uchaf Cymru a llyn naturiol mwyaf Cymru.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Arlwyo i ymuno â’n tîm ym Mhlas Tan y Bwlch yn llawn amser.

Y Manteision

– Cyflog o £25,927 – £30,095 y flwyddyn
– Amgylchedd gwaith cefnogol a chyfeillgar
– Gweithio mewn parc cenedlaethol syfrdanol

Mae hwn yn gyfle gwych i reolwr profiadol gyda chefndir gwesty ac arlwyo ddefnyddio eu harbenigedd i helpu i sicrhau bod ciniawyr ym Mhlas Tan y Bwlch yn cael amser heb ei ail gyda ni.

Y Rôl

Fel y Rheolwr Arlwyo, byddwch yn rheoli’r ddarpariaeth arlwyo a ddarperir ym Mhlas Tan y Bwlch, plasty hanesyddol sy’n edrych dros yr afon Dwyryd yng nghanol y Parc Cenedlaethol.

Gan sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau iechyd, diogelwch a hylendid, byddwch yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol wrth reoli tîm o staff ymroddedig.

Byddwch hefyd yn goruchwylio'r gwaith o baratoi a chostio bwydlenni, gan gynnwys y rheini ar gyfer prydau ac achlysuron arbennig.

Yn ogystal, byddwch yn:

– Rheoli rota a gwaith yr holl staff arlwyo
– Archebu a rheoli'r holl stociau bwyd, cyflenwadau glanhau a gofynion golchi dillad arlwyo
– Rheoli stoc

Amdanoch chi

I gael eich ystyried yn Rheolwr Arlwyo, bydd angen y canlynol arnoch:

– Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
– Profiad o weithio mewn amgylchedd cegin fasnachol tebyg neu feddu ar City and Guilds 706/2 neu gymhwyster cyfatebol
– Profiad mewn rôl rheoli
– Tystysgrif bwyd, iechyd a hylendid sylfaenol
– Tystysgrif HACCP gyfredol, tystysgrif Lefel 3 mewn Diogelwch Hylendid Bwyd mewn Arlwyo a Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
– Cymhwyster gan HCITB, neu gymhwyster cyfatebol, mewn Rheoli Gwesty ac Arlwyo

Sylwch, bydd y rôl hon yn gweithio 37 awr yr wythnos ar y system oriau blynyddol ar rota shifft, yn cwmpasu saith diwrnod, fel arfer 7.30am i 8.00pm ar gylchred o bythefnos (bydd hyn yn cynnwys penwythnosau yn unol â chylchred rota).

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 14 Awst 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Oruchwyliwr Arlwyo, Arweinydd Tîm Arlwyo, Rheolwr Cegin Cynorthwyol, Rheolwr Bwyty, Rheolwr Gwesty, Rheolwr Bwyd a Diod, Rheolwr Gwasanaethau Arlwyo Cynorthwyol, neu Gogydd.

Felly, os ydych chi'n barod i gymryd eich cam nesaf fel ein Rheolwr Arlwyo, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth

**************************************************************************************

Looking for more jobs listings visit our website Bird Online Jobs  Search over 200,000 live job vacancies updated daily. Get noticed by over 10,000+ potential employers upload your CV to our partner site here

**************************************************************************************