Automotive/Aerospace

Car Park Attendant (Seasonal)

Full Time Temporary

Car Park Attendant (Seasonal)
Pen y Pass Car Park, Snowdonia
The Organisation
Snowdonia National Park Authority (SNPA) protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park.
The Pen y Pass SNPA managed site is one of the main gateways onto Snowdon with both the Miners and PYG track starting from the site.
We are looking for a friendly Car Park Attendant to help us make the sublime beauty of the Welsh mountains accessible to everyone.
The Benefits
– A salary of £18,887 – £20,043
– Work in one of the most renowned national parks
– Spend your summer outside
Snowdonia is world-renowned for its rugged landscape, Welsh culture and, of course, Wales’ highest mountain – Yr Wyddfa (Snowdon). This is a great opportunity for a bilingual individual with Welsh and English language skills to spend to spend their summer working outside in this beautiful setting.
With an estimated 250,000 people using this site every year, you will have the opportunity to engage with customers from a range of backgrounds. As one of their first points of contact, you will have the opportunity to showcase the very best customer service as well as the best of the Welsh outdoors.
The Role
As the Pen y Pass Car Park Attendant, you will be responsible for the smooth running of the seasonal Pre-book parking system, ensuring the sites and facilities are presentable.
You will maintain Pay and Display machines in other Snowdonia National Car Parks, ensuring compliance by users.
You will also:
– Ensure vehicles are parked safely
– Direct traffic effectively, ensuring junctions and bus stops remain clear
– Courteously deal with the enquiries, complaints and other comments of customers
– Collate statistics on car parks as and when required
About You
To be considered a Car Park Attendant, you will need:
– To be fluent in both Welsh and English
– To be responsible and accurate when dealing with money
– To be able to engage with the public in a courteous manner, sometimes in difficult situations
– Good knowledge of the Snowdonia area
– A full, valid driving licence
The closing date for applications is 10 am on 31st March 2022
Other organisations might call this role Car Park Assistant, Parking Attendant, Parking Services Assistant, Parking Assistant, Customer Service Assistant, Parking Warden, Parking Officer, or Visitor Services Assistant.
So, if want to spend the summer outside as a Car Park Attendant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.
Cynorthwyydd Maes Parcio (Tymhorol)
Maes Parcio Pen y Pass, Eryri
Y Sefydliad
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri.
Mae safle Pen y Pass yn cael ei reoli gan APCE yn un o'r prif fynedfeydd i'r Wyddfa gyda thrac y Mwynwyr a PYG yn cychwyn o'r safle.
Rydym yn chwilio am Weithiwr Maes Parcio cyfeillgar i'n helpu i wneud harddwch aruchel mynyddoedd Cymru yn hygyrch i bawb.
Y Manteision
– Cyflog o £18,887 – £20,043
– Gweithio yn un o'r parciau cenedlaethol mwyaf enwog
– Treuliwch eich haf y tu allan
Mae Eryri yn fyd-enwog am ei thirwedd garw, ei diwylliant Cymreig ac, wrth gwrs, mynydd uchaf Cymru – Yr Wyddfa. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn dwyieithog gyda sgiliau iaith Gymraeg a Saesneg dreulio’u haf yn gweithio yn yr awyr agored yn y lleoliad hardd hwn.
Gydag amcangyfrif o 250,000 o bobl yn defnyddio'r wefan hon bob blwyddyn, byddwch yn cael y cyfle i ymgysylltu â chwsmeriaid o amrywiaeth o gefndiroedd. Fel un o’u pwyntiau cyswllt cyntaf, cewch gyfle i arddangos y gwasanaeth cwsmeriaid gorau oll yn ogystal â’r gorau o’r awyr agored yng Nghymru.
Y Rôl
Fel Cynorthwyydd Maes Parcio Pen y Pass, chi fydd yn gyfrifol am redeg y system barcio o flaen llaw yn dymhorol, gan sicrhau bod y safleoedd a’r cyfleusterau’n ddymunol.
Byddwch yn cynnal a chadw peiriannau Talu ac Arddangos mewn Meysydd Parcio Cenedlaethol eraill yn Eryri, gan sicrhau cydymffurfiaeth gan ddefnyddwyr.
Byddwch hefyd yn:
– Sicrhau bod cerbydau'n cael eu parcio'n ddiogel
– Cyfeirio traffig yn effeithiol, gan sicrhau bod cyffyrdd ac arosfannau bysiau yn aros yn glir
– Delio'n gwrtais ag ymholiadau, cwynion a sylwadau eraill cwsmeriaid
– Coladu ystadegau ar feysydd parcio yn ôl yr angen
Amdanoch Chi
I gael eich ystyried yn Weithiwr Maes Parcio, bydd angen y canlynol arnoch chi:
– Bod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
– Bod yn gyfrifol a chywir wrth ymdrin ag arian
– Gallu ymgysylltu â'r cyhoedd mewn modd cwrtais, weithiau mewn sefyllfaoedd anodd
– Gwybodaeth dda am ardal Eryri
– Trwydded yrru lawn, ddilys
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 31 Mawrth 2022
Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Maes Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaethau Parcio, Cynorthwy-ydd Parcio, Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Cwsmer, Warden Parcio, Swyddog Parcio, neu Gynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr.
Felly, os hoffech dreulio'r haf yn yr awyr agored fel Cynorthwyydd Maes Parcio, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth

**************************************************************************************

Looking for more jobs listings visit our website Bird Online Jobs  Search over 200,000 live job vacancies updated daily. Get noticed by over 10,000+ potential employers upload your CV to our partner site here

**************************************************************************************